Sammio
Kaupallinen yhteistyö

Pidetään huolta monimuotoisuuden turvaamisen menestystarinasta

Metsien monimuotoisuusohjelma METSO on menestystarina. Viime vuoden loppuun mennessä METSO-ohjelman puitteissa on suojeltu pysyvästi 70 000 hehtaaria monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsäalueita. Lisäksi 40 000 metsähehtaaria on mukana METSO:n määräaikaisessa suojelussa.

Suojelun lisäksi METSO on paljon muutakin. Ohjelmassa toteutetaan luonnonhoitohankkeita, joilla säilytetään tai parannetaan talousmetsien luontoarvoja sellaisissa elinympäristöissä, joissa aktiivinen luonnonhoito tai ennallistaminen on tarpeen. METSO-ohjelmassa tehdään lisäksi metsien suojelutavoitteita tukevaa viestintää, koulutusta, tutkimusta ja luonnonhoidon kehittämistä.

METSO-ohjelman perusta on vapaaehtoisuus, joka lienee myös yksi merkittävimmistä tekijöistä ohjelman suosion takana. Toisaalta on epäilty, että vapaaehtoisuuteen pohjautuva suojelu ei kohdentuisi monimuotoisuuden kannalta riittävän hyvin. Tämä väite saatiin hiljattain kumottua, sillä METSO:n väliarvioinnin mukaan ohjelmalla suojellut kohteet ovat luontoarvoiltaan laadukkaita, toisiinsa hyvin sijoittuva ja täydentävät hyvin olemassa olevaa suojelualueverkostoa. Selkeästi nykyinen, tiukkoihin monimuotoisuuskriteereihin perustuva METSO toimii hyvin sekä toteuttajien että luonnon kannalta.

METSO-ohjelma nauttii hyvin laajaa kannatusta metsä- ja ympäristöalan sekä virkistyskäytön toimijoiden piirissä. Yhteensä 21 organisaatiota toimitti torstaina 9.5. yhteisen vetoomuksen eduskuntaryhmille ja keskeisille ministeriöille METSO-ohjelman resurssien turvaamiseksi. METSO onkin koko kymmenen vuoden taipaleensa aikana toiminut tärkeänä yhteistyötä lisäävänä tekijänä metsiin liittyvien toimijoiden välillä.

Jotta METSO-ohjelmassa päästään vuodelle 2025 asetettuihin tavoitteisiin, on tulevalla hallituskaudella pidettävä huolta siitä, että ohjelman toteutukseen on varattu riittävästi resursseja. Tämä tarkoittaa sekä korotusta METSO:n nykyiseen rahoitustasoon että vahvistusta ELY-keskusten ja Suomen metsäkeskuksen henkilöresursseihin. Pidetään huolta siitä, että METSO säilyy menestystarinana tulevaisuudessakin.

comments powered by Disqus KommentoiNäytä keskustelu